ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 2 )
13.33%
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ( 4 )
26.67%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 7 )
46.67%
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ( 2 )
13.33%