หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
Thungthong Subdistrict Administrative Organization
 
อบต.ทุ่งทอง จ.กำแพงเพชร ยินดีให้บริการค่ะ
NEWS
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์
 
  การจัดการเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง โดยใช้หลักการ 3R รณรงค์ลดการเผาฟางเผาไร่อ้อย เพื่ออากาศที่ดี และไม่มีมลภาวะอีกทั้งจะพัฒนาแหล่งน้ำ ที่มีวัชพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่รกรุงรัง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
  ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าถาวรปลูกไม้ใช้สอย ปลูกไม้ประดับ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตกแต่งบริเวณอาคาร สำนักงาน สถานที่ต่างๆทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะอาดร่มรื่นและสวยงาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 
กลยุทธ์
 
  ส่งเสริมกระบวนการคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วมคิดร่วม การวางแผนร่วมดำเนินการ และร่วมตรวจสอบจะเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความ คิดเห็นต่างๆ ผ่านตู้รับความเห็น ที่องค์การบริหารส่วนตำบล จะดำเนินการติดตั้งให้ และผ่านเวทีชาวบ้าน ประชาคม และแผนชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ
  พัฒนาศักยภาพวิสัยทัศน์ของประชาชน ด้วยการจัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน สถานที่ที่สำคัญต่างๆ ทำให้ ประชาชนเกิดแนวคิดใหม่ และยังก่อให้เกิดความมุ่งหวัง และโลกทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
กลยุทธ์
 
  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่างๆ ให้เพียงพอกับการใช้งาน เพื่อความรวดเร็วและมีศักยภาพ ของหน่วยงานทั้งอุปกรณ์สำนักงานจำนวนโต๊ะเก้าอี้ เครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้นอกสำนักงาน เช่น กล้องวัดระดับล้อวัดระยะรถยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นต้น
  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งอาคารสถานที่ ให้เกิดความสวยงามภูมิฐานเป็นสัดเป็น ส่วน เหมาะสมกับเป็นศูนย์กลางบริหารราชการส่วนตำบล เช่นอาคารประชุมสภาโรงรถโรงเก็บวัสดุ
  เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตลอดจนเปิดกรอบอัตรากำลัง/ พนักงานราชการ/ รับโอนพนักงานราชการต่างๆ เข้ามาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เพื่อให้สามารถ รองรับกับภารกิจที่ถ่ายโอน 245 ภารกิจ
  บำรุงขวัญและจัดสวัสดิการ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ราชการ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และความมีระเบียบวินัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
กลยุทธ์
 
  พัฒนากีฬาส่งเสริมกีฬาจัดหาอุปกรณ์กีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น
  ส่งเสริมการออกกำลังประกอบดนตรี (เต้นแอร์โรบิค) กับกลุ่มแม่บ้านและประชาชน ผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และจะขยายเข้าไปสู่ระดับหมู่บ้านในโอกาสต่อไป
  ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์โรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็งตลอดไป
  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติตระบาดในตำบล อย่างต่อเนื่อง
  ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณะสุข ของ กรมปศุสัตว์ และตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
ยุทธศาสตร์ปรับปรุง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล
 
กลยุทธ์
 
  ส่งเสริมงานบุญบั้งไฟของตำบลทุ่งทอง ให้ต่อเนื่องยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในตำบลทุ่งทอง
  ส่งเสริมสินค้าของที่ระลึก การออกร้านการจัดนิทรรศการร่วมในงานสารทไทย กล้วยไข่เมือง กำแพงเพชร งานนพพระเล่นเพลงงานวันเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร
  ส่งเสริมให้หัตถกรรมเป่าแก้ว และศูนย์อนุรักษ์แย้บ้านดงเจริญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวดูงาน และเป็นแหล่งการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
  ส่งเสริมตามเทศกาลต่างๆให้ยิ่งใหญ่ และมีความนำสนใจ เช่น งานลอยกระทงงาน สงกรานต์งานบุญบั้งไฟ เป็นต้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9
 
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรธรรมเทค
 
กลยุทธ์
 
  ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพสารเร่งชีวภาพต่างๆ และลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
  ส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิตด้วยการบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์
  ส่งเสริมให้มีการใช้สารสกัดธรรมชาติ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร เพื่อลดการปนเปื้อนของสารเคมี ที่จะตกค้างในแหล่งน้ำ ในอาหาร และเพื่อจะได้ไม่ซึมเข้าสู่ร่างกาย ของเกษตรกรและของผู้บริโภค
  ส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล และอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-860-288 โทรสาร : 055-860-288
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
จำนวนผู้เข้าชม 759,475 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10